TÜZÜK

ODYOLOJİ, KONUŞMA ve SES BOZUKLUKLARI UZMANLARI DERNEĞİ 

ANA TÜZÜĞÜ /2014

Bölüm 1
Kuruluş ve Amaçlar:
Madde 1
Derneğin ismi: Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Uzmanları Derneği'dir. 
Madde 2
Derneğin siyasetle bir ilgisi yoktur.
Derneğin Amaçları:
Odyoloji, Konuşma  ve Ses Bozuklukları alanında çalışan uzmanlar arasında iletişim ve dayanışmanın sağlanarak mesleğin Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunmak ve mesleğin yasal düzenlemelerinin yapılmasına katkıda bulunmaktadır.  İşitme, denge, dil, konuşma ses ve yutma bozuklukları bilimlerinin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu amaca ulaşmak için:
a)İşitme, konuşma, ses, lisan ve denge sistemleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, klinik pratik, teşhis ve rehabilitasyon ile bu sistemlerin bozukluklarının önlenmesi ve rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yapmak,
b)Bilimsel yayınlar yapmak,
c)Mesleki kurs seminer, sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
d)Konuya ilişkin tıbbi cihaz, makine ve malzemeler sağlamak,
e)İletişim bozukluklarının oluşmasını önlemek ve iletişim bozukluğu olan kişilerin haklarını korumak,
f)Konuyla ilgili kişi ve/veya kuruluşlar arasında bilgi alışverişini teşvik etmek,
g)İşitme ve bozuklukları, konuşma ve lisan bozuklukları konuşma terapisi dallarının gelişmesinde katkıda bulunacak, maddi ve manevi yardımları sağlamak,
h) Öğrencinin başarısı ve ihtiyaç durumuna göre "Başarı ve Destek" bursu sağlamak,
ı) Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurt dışında ve içinde temsilcilik veya şube açabilmek, yurt içinde ve  dışında dernek veya üst kuruluş kurabilmek veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilmek için gerekli çalışmalar yapmak,
i) Dernek, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için, Anayasa, yasa, uluslar arası sözleşmeler ve demokratik toplum temayüllerinin sağlamış olduğu imkanlar dahilinde demokratik haklarını korumak amacıyla dava açmak,
k)Yasal mesleki tanımların yapılarak, bu alanda çalışan uzmanların haklarının korunarak, bir meslek grubu olarak tanınmasını sağlamaktır.
Derneğe Üye Olma, Üyelik Çeşitleri, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri:
Madde 3
Derneğe sadece odyoloji, dil ve konuşma terapisi, odyoloji ve konuşma bozuklukları alanlarından birinde en az lisans mezunu olan  kişiler üye olabilirler. Derneğe üye olacak kişilerde medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmaları ve 2098 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4 ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya sınırlaması kapsamında kalmamaları koşulu saklıdır.
Madde 4
Üyelik Çeşitleri:
Derneğin iki türlü üyeliği vardır.

  1. a)Asli Üyeler: Bu üyeler derneğe kayıtlı, seçme ve seçilme hakkına sahip ve derneğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren üyelerdir.
  2. b)Onursal Üyeler: Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde, derneğe maddi ve/veya manevi olarak büyük yardımlarda bulunmuş ve derneğe üyelikleri büyük şeref ve kazanç sayılacak vasıfta ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye kabul edilmiş kişilerdir. Bu üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, seçme seçilme hakkı olmadığı gibi derneğe aidat ödeme gibi sorumlulukları yoktur.

 Derneğe Üye Olabilme Koşulları:
Madde 5
3. maddede gösterilen koşullara uygun herkes derneğe üye olabilir. Üye olabilmek için dernek başkanlığına istek kâğıdını doldurarak verirler. İsteklilerin genel kurulca saptanan aidatı ödeyeceğini taahhüt etmesi gereklidir. Aidatlar her senenin Ocak ayının ilk haftası içinde ödenir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
Madde 6
Her üye yönetim kuruluna bir yazı ile başvurarak dernekten kendi isteği ile çıkabilir.
Buna karşılık:
a) 6 ay içinde aidatını ödemeyenler,
b) Yönetim kurulunca herkesin katılması ön görülen mesleki kurs veya seminerlere mazeretsiz iki kez katılmayanlar,
c)Dernek amaç ve faaliyet konusu ile ilgili çalışmalara aykırı davranışta bulunanlar,
d) Dernek tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler,
e)Dernekler Kanunu’na göre dernekte kalma hakkı kaybedenler,
Yönetim Kurulu ile dernekten çıkarılırlar. Yönetim Kurulu’nun dernekten çıkarma karşı ilgili, bir ay içinde Genel Kurul nezdinde yazılı itirazda bulunabilir. Bu itiraz hakkında Genel Kurul kararı kesindir.

 

 Derneğin Organları, Görev ve Yetkileri:
Madde 7
Derneğin organları şunlardır:

  1. a)Genel Kurul
  2. b)Yönetim Kurulu
  3. c)Denetleme Kurulu
  4. Genel kurul

Madde 8
Genel Kurul,  iki yılda bir  Ocak  ayında Olağan Genel Kurul Toplantısı yapar. Genel kurul toplantısına yıllık aidatını ödemiş üyeler katılabilirler.. Olağan toplantı dışında, Genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.
Madde 9
Çağrı Yöntemi: Yönetim Kurulunun Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılabilmesi zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya 1. fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı 2. fıkra esaslarına göre mahallin en büyük amirine duyurulur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri:
Madde 10
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 11
Genel Kurul tüzüğüne göre genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Yöntemi
Madde 12
Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.
Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir.
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün belgeler ve tutanak yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde 13
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul Görevleri ve Yetkileri:
Madde 14
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a)Dernek Organlarının seçilmesi
b)Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
c)Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f)Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
g)Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olunarak katılması veya ayrılması
h)Derneğin amaçlarına uygun kararların ve genel kurul toplantı kararlarının  gerçekleştirilmesinde yönetim kurulunun denetlenmesi

Oy Kullanma ve Karar Alma Yöntem ve Şekilleri:
Madde 15
Oylar gizli veya açık olarak belirlenir.

Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusularının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş bir zarfa konulması veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Geçerli oyların yarısından bir fazlasına ulaşan öneri kararlaştırılmış olur.
Yönetim Kurulu Derneğin icra organıdır. 5 asil ve yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Şekilde Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı
Yönetim Kurulu:
Madde 16
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a)Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
b)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
c)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulleri halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
d) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve/veya şube açmak, temsilcilik yöneticilerini belirlemek ve gerekirse yönetici değişiklikleri yapmak,
e)Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman seçmek

Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında daha önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.  Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Madde 17
Yönetim Kurulu üye tam sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde çağrılır.

Denetleme Kurulu:
Madde 18
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde saptanan esas ve yöntemlere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

İç denetim:
 Madde 19
Denetleme Kurulu görevini tüzüğünde saptanan esas ve yöntemlere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Madde 20
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafndan yönetim ve denetleme kuralları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedeklerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

BÖLÜM III
 Diğer Hükümler:
Madde 21
Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Yıllık aidatlar genel kurul tarafından belirlenir. Giriş aidatı alınmayacaktır.
b)Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen eğlence, balo, konser, kongre, konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler
c)Taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların işletilmesinden sağlanacak gelirler
d)Kanunlarınızın verdiği diğer faaliyetlerden elde edilecek gelirler
e)Özel ve tüzel kişiler tarafından dernekler kanunu hükümlerine göre yapılacak yardım ve bağışlar.

Madde 22
Dernek gelirleri Maliye Bakanlığı’nca bastırılmış ve idarece onaylanmış, yöntemine uygun tip koçanlı sıra numaralı makbuza göre alınır ve ilgili defterine gelir olarak yazılır. Derneğin kasasında 1.000.000- (Bir milyon) TL’den fazla parası bulunamaz. Fazlası yönetim kurulu kararı ile milli bankalardan birine yatırılır.
Bankalardan para çekme, birisi sayman üye olmak üzere başkan veya yokluğunda yardımcısı olmak üzere çift imza ile yapılır.
Harcamalar yönetim kurulu kararı ile bütçe madde ve fasıllarına göre yapılır. Yönetim kurulu bütçe madde ve fasılları arasında %50 oranında aktarma yapmaya yetkilidir.

Madde 23
Bağış veya vasiyet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Başkanlığı’na bildirilmesi zorunludur.

Yasal Defterler:
Madde 24
Dernekçe aşağıda gösterilen ve noterden onaylı defterler tutulur:
1)Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üye giriş tarihleri ve aidat ödeme bu deftere yazılır.
2)Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altları katılan üyelerce imzalanır.
3) Evrak  Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrakların tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği defterdir. Gelen yazıların asılları ve giden yazıların kopyaları bu deftere kayıt edildikten sonra dosyalarda saklanır.
4) İşletme Hesabı  Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. Her kongre dönemine göre gelir ve gider bilanço ve cetveller bu deftere işlenir.
5)Demirbaş Defteri: Derneğin taşınır ve taşınmaz malları edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler   bu deftere yazılır. Malların imhası, herhangi bir şekilde elden çıkmasında uygulanan ayniyat yöntemine göre yapılan işlemler bu defterde gösterilir.
6) Alındı Belgesi Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir

Tüzük Değişikliği:
Madde 25
Derneğin ana tüzüğü, yönetim kurulunun önerisi veya genel kurul üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurması ile Dernekler Kanunu’nda yazılı hüküm esaslara göre yapılır.

Derneğin Feshi:
Madde 26
Dernek özellikle fesh için çağrılmış bulunan genel kurul üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunduğu olağan veya olağanüstü genel kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin açık oy çoğunluğu kararı ile feshedilir. Bu şekilde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri usulen çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanan üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Ancak böylelikle yapılan toplantı ve görüşmeler sonunda fesih hakkındaki kararın hazır bulunan üyelerin üçte iki açık oy çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih ve tasfiye işlemini tasfiye kurulu sıfatı ile yönetim kurulu yapar. Kurul derneğin bütün varlığını bünyelerinde kullanmak üzere üniversite hastanelerine verir. Fesih halinde kanuni formaliteleri yönetim kurulu tamamlar.

Tüzükte Yazılmayan Haller:
Madde27
Bu tüzükte gösterilmeyen hallerde 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri ve diğer mevzuat hükümleri aynen uygulanır.


Beni Hatırla